+90 312 436 90 90

İSRAFIN HIZINI KESİNGeleceğimizi yok etmemek, daha güzel bir dünya için israfın hızını kesin.

İsraf; gereksiz, amaçsız ve yararsız yere mal, emek, zaman ve kaynak

harcamasıdır. Aynı zamanda İsraf; bilinçsiz bir harcama, haksız ve

yersiz bir yok ediştir. Hiç bir kaynak sınırsız değildir.

Ülkemizde toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarılması, topyekün

kalkınma ve refahın sağlanması, kaynakların etkin ve verimli

kullanılması hayati önem taşımaktadır.

İsrafın önlenmesi ve üretimin artırılması için çalışılırken, amaçsız ve

yararsız harcamaya yol açan faktörlerle mücadele edilmesi herkesin

görevidir. Diğer taraftan, israfla mücadele vatandaşlarımızın faydasına

olacak erdemli bir davranıştır. Çünkü, ülkemizin kaynakları tüm

insanlarımızın ortak malıdır.

Ülkemizin karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunlar, yönetim

politikalarından kaynaklanan israfın bir sonucudur.

Günlük hayatın her safhasında kaynaklar kullanılırken, azami

tasarrufun sağlanması yanında, çevrenin bozulmasının engellenmesi,

israfı önlemenin toplumdaki her bireyin görevi olduğu bilincinin

geliştirilmesi, kamu açıklarının azaltılması, vatandaşlarımızın

vergilerinin israf edilmemesi ancak, toplumda israfı önleme bilinci ve

sorumluluğunun geliştirilmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu konuda öncelik, kamu yönetiminin israf alanlarını belirleyerek

gerekli tedbirleri almasıdır.

Genel olarak israf alanları büyüklüklerine göre şöyle sınıflandırılabilir: