+90 312 436 90 90

İcra Kurulu Çalışma Esasları


 

 

 

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç 

Madde 1- Bu esasların amacı, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey ve İcra Kurulu’nun kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar 

Madde   2 – Bu metinde yer alan; 

Konsey: 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konseyini oluşturan veya daha sonra üye olacak  Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşur.

Konsey Başkanlık Divanı: Konseyi oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçilir.

İcra Kurulu: Konseyini oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçilir. 

Konsey Yönetimi 

Madde 3 – Konsey Başkanlık Divanı; Konsey üyeleri arasından bir başkan ve 5 başkan yardımcısından oluşur.

Konsey Üyeleri 

Madde 4 – Konsey Üyeleri; 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı deklarasyonuna imza atan kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar,  meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşur.

Yeni üye, İcra Kurulu’nun teklifi ve Konsey Başkanlık Divanının onayıyla kabul edilebilir.

Konseyin Çalışma Yöntemi 

Madde 5- Konsey, yılda en az iki defa Başkan’ın daveti üzerine toplanır. 

Konsey Başkan’ın toplantılara katılamaması halinde, toplantı başkanlığını  en yaşlı başkan yardımcısı yapar.

Toplantı gündemi Konsey Başkanı ve Konsey Başkan Yardımcıları tarafından müştereken belirlenir. Konsey üyeleri de gündem için Başkana öneri sunabilirler.

Konsey, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve katılımcıların yarıdan bir fazlasının oylarıyla karar alır.

İcra Kurulu Başkanı, Konsey Başkanlık Divanı toplantılarına oy kullanmadan katılır.

Konsey   Başkanının   teklifiyle,   Konsey   Başkanlık   Divanı   ile       İcra    Kurulu müştereken toplanabilir.

Konsey  konularına göre alt komiteler oluşturabilir.  

 

Konseyin Görevleri 

Madde 6 – Konsey, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Programının genel çerçevesini belirler, bütçesini kabul eder, gerekli değişikliği onaylar ve denetler.

Üyeler tarafından getirilen önerileri değerlendirir ve karara bağlar. 

İcra Kurulu Yönetimi 

Madde 7- İcra Kurulu; Konsey üyeleri tarafından seçilen bir başkan, 3 başkan yardımcısı ve 4 üyeden oluşur. 

İcra Kurulu Üyeleri 

Madde 8- İcra Kurulu Üyeleri; Konsey tarafından üye Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçilir.

İcra Kurulunun Çalışma Yöntemi 

Madde 9- İcra Kurulu, ayda en az bir defa Başkanın daveti üzerine toplanır. 

İcra Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması halinde, toplantı başkanlığını en yaşlı başkan yardımcısı yapar.

 Toplantı gündemi İcra Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından müştereken belirlenir. İcra Kurulu üyeleri de gündem için Başkana öneri sunabilirler.

İcra Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve katılımcıların yarıdan bir fazlasının oylarıyla karar alır.

İcra Kurulunun Görevleri 

Madde 10 - İcra Kurulu, Konsey tarafından belirlenen 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Programını uygular. Bütçeyi yönetir. Gerekli halde ek bütçe veya değişiklikleri hazırlayarak Başkanlık Divanına sunar

Üyeler tarafından getirilen önerileri değerlendirir ve karara bağlar. 

Mali Hükümler 

Madde 11 – Konseyin genel giderleri 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik  Yılı  kampanyası bütçesinden karşılanır.

Konsey üyelerinin harcamaları (yol, konaklama) kendilerine aittir. Toplantılarda üye kuruluşlar kendi personellerini görevlendirmeleri halinde, bu kişilerin harcamaları da ilgili kuruluşlar tarafından karşılanacaktır.

Sekreterya Hizmetleri 

Madde 12 – Konseyin sekreterya hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığınca, İcra Kurulu’nun sekreterya hizmetleri ise Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

Yürürlük 

Madde 13- Bu çalışma esasları, 2004 İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı deklarasyonun yayınlandığı 17 Şubat 2004 tarihinde bir yıl süreyle yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde  14- Bu esasları Konsey Başkanlığı yürütür. 

2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey Başkanı, Başkan Yardımcıları ile Konsey Üyeliklerine aşağıda belirtilen Sivil Toplum kuruluşlarının seçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Başkan: Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı.

Başkan Yardımcıları: 

 • Ersin ÖZİNCE, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. 
 • Derviş GÜNDAY, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
 • Salih KILIÇ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı 
 • Ömer SABANCI, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı 
 • Şemsi BAYRAKTAR, Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı

 

Üyeler: 

Zafer ÇAĞLAYAN,  Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 

Sinan AYGÜN, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı 

İsmail KAHRAMAN, Birlik Vakfı Başkanı 

Salih ESEN, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan 

Salim USLU, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Bülent ECZACIBAŞI, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Tanıl KÜÇÜK,  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı

Ali COŞKUN,  İş Dünyası Vakfı (İDV) Başkanı 

Mehmet Ali DOĞAN, Jeotermal Enerji Kaynaklarını Araş.ve Geliştirme Vakfı (JEVAK) Başkanı 

Talat YILMAZ,  Kızılay Derneği Başkanı 

İsmet KASAPOĞLU, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği (MSBK) Başkanı

 Ahmet AKSU, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı 

Ali BAYRAMOĞLU, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı

Ramazan AYDIN, Özel Poliklinikler ve Tüm Sağlık İşletmeleri Derneği (Ankara) Başkanı

Turhan ÇAKAR, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı

Celal Korkut YILDIRIM, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Başkanı 

Mehmet DOMAÇ, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı 

Füsun SAYEK, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), Başkanı 

Yasin DEMİRKAN, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi (TVHB) Başkanı 

Özdemir ÖZOK, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı

Faruk ECZACIBAŞI, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

Agah Oktay GÜNER, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TESAV) Başkanı 

Nihat GÖKYİĞİT, Tür.Eroz.Müc.,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)  Başkanı 

Oğuz SATICI, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı

Şafak AKIN, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) Başkanı

Aziz AKGÜL, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı

Refik BAYDUR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı

Bircan AKYILDIZ, Tür. Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (T.KAMU-SEN) Başkanı 

Nihat ÖZDEMİR, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 

Sinan BABİLA, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı 

Mehmet TİMUR, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı 

Başaran ULUSOY, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı 

Yavuz EGE, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı 

** İsimler, Kuruluşların alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir. 

 

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINA 

 

2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı İcra Kurulu Başkan, Başkan Yardımcıları ile Üyeliklerine aşağıda belirtilen Sivil Toplum kuruluşlarının seçilmesini arz ve teklif ederiz.

 Başkan: 

 Aziz AKGÜL, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı

Başkan Yardımcıları: 

 • Salim USLU, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı
 • Nihat ÖZDEMİR, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı
 • Ali BAYRAMOĞLU, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı

Üyeler:

 • Özdemir ÖZOK, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
 • Talat YILMAZ, Kızılay Derneği Başkanı 
 • Mehmet TİMUR, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı 
 • Başaran ULUSOY, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı 
 • Ali COŞKUN, İş Dünyası Vakfı (İDV) Başkanı