+90 312 436 90 90

KVKK AYDINLATMA METNİ


TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI
AYDINLATMA METNİ


Değerli Mikrogirişimcimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (“TİSVA” ve/veya ‘’Vakıf’’) olarak 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni çerçevesinde TİSVA mikrogirişimcilerini bu hususlarda aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki kişisel verileriniz, TİSVA tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır:

 • Kimlik Bilgileri (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum)
 • İletişim Bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler gibi)
 • Mesleki Deneyim (öğrenim bilgileri, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, bilgisayar kullanım bilgisi, tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri gibi)
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, sesli ve görüntülü görüşme kayıtları)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (adli sicil kaydı)
 • Biyometrik Veriler (yüz tanıma vb.)
 • Diğer Bilgiler (mikrogirişimci tarafından belirlenecek veri türleri, ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgelere ilişkin bilgiler, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler,

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • İlgili sair kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki sebep ise açık rızanızın mevcut olmasıdır.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde TİSVA tarafından işlenmektedir:

 • Dosyalarınızın kurumumuz tarafından tutulmasının yasal ve organizasyonel bir zorunluluk olması,
 • Kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 • Sponsorlara/Bağışçılara raporlama yapabilmek,
 • Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Sosyal medyada, yazılı-görsel basında, internet ortamında mikrogirişimci hikâyelerini paylaşmak,
 • Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak,
 • Vakfımızın toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek,
 • Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında uygulanan uzaktan kimlik tespiti sürecine dair hususları yerine getirebilmek,
 • Çevrimiçi olarak Dijital Mikrofinans Şubesi üzerinden iş ve işlemleri yerine getirebilmek ve kimlik tespiti yapabilmek.
 • Müşteri/mikrogirişimci deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TİSVA, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta ve konaklama şirketleri, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki ve kurumsal iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi İş ortaklarıyla ve üçüncü kişilerle iş ilişkilerinin yürütülmesi, mikrokredi sağlanması süreçlerinin planlanması, TİSVA’nın faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması amaçlarıyla aktarılabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan TİSVA’dan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucu ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TİSVA’ya iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır.İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ:

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı

Adres              : Bademlidere Mahallesi, 265. Sokak, No: 4/9, Ulusoy Apartmanı, Kat: 2, 06700, Çankaya, Ankara

Telefon            : +90 (312) 436 90 90

Faks                : +90 (312) 436 90 24

e-Posta            : bilgi@tgmp.net