+90 312 436 90 90

Bağış Prosedürü


Güvenilir Bir Ortak


Gıda Bankacılığı Derneği olarak Türkiye’deki gıda bankalarına yeni kaynak ve imkânlar sunarken, bağış yapan firmaların da önemli bir sosyal sorumluluk projesinde güvenilir bir ortakla birlikte yer almalarını sağlıyoruz.

Bağışlanan gıdaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması kadar, bağış yapan firmaların marka değerlerinin korunması sorumluluğunu da üstleniyoruz. Katkıda bulunan kuruluşların, tüketilmesinde sakınca olmadığı halde çeşitli nedenlerle satmayacakları ürünleri için yapacakları masrafı, harcayacakları zamanı ve işgücünü azaltıyoruz.

Gıda Bankacılığı Derneği’ne Yapılacak Ayni Bağış Prosedürü:
GBD’ne yapılacak ayni bağışlar, şartlı olarak, “bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere” yapılmalıdır.

GVK’nun 40. maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinde belirtilen düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

Fatura:

• GBD adına düzenlenecek

• Mal bedeli olarak, bağışa konu olan malın maliyet bedeli, yüklenilen KDV hariç, yazılacak ve faturanın üstüne “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresi eklenecektir.

Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim

Ticari işletmeye dahil malların bağışlanması durumunda, bu malların maliyet bedeli GVK’nun 40. maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için fatura bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilir.

Örneğin: Ticari bir işletme deposundaki 1000 paket bisküviyi bağışlamaya karar veriyor. Bir paket bisküvinin maliyeti KDV dahil 1.18 TL/paket

794 Çeşitli Giderler (770 Genel Yönetim Giderleri) Hesabı1180

600 Yurt içi Satışlar Hesabı1000
191 İndirilecek KDV180

GBD’ne Yapılan Bağış
(1.18 TL/paket x 1000 paket = 1180 TL)

621 Satılan Ticari Malın Maliyeti1000
153 Ticari Mallar1000

Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması durumunda söz konusu malın maliyet bedeli KDV dahil olmak üzere GVK’nun 89. maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV’den müstesnadır.

KDV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7. satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.

Aynı kanunun 30/a ve 32. maddelerine göre kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin bünyesine giren KDV tutarının indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait KDV beyannamesinin 20. satırına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında “İndirim KDV” hesaplarından çıkarılarak gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.