+90 312 436 90 90

VAKIF SENEDİ


TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI
VAKIF SENEDİ

BAŞLANGIÇ :

Bu vakıf, vakıf senedinin altında adı ve adresi yazılı gerçek kişi tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.

VAKIF :

Madde 1 – Vakfın adı “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı” dır. Vakfın kısa adı “TİSVA” dır. Vakıf senedinde kısaca “vakıf” olarak anılacaktır.

VAKIF MERKEZİ VE İKAMETGAHI :

Madde 2 – Vakfın merkezi, Kaptanpaşa Sokak 29 / 5  Gaziosmanpaşa, 06700  ANKARA’ dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakfın yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ :

Madde 3 – Vakfın gayesi, Türkiye’nin sahip olduğu bütün kaynakların verimli ve etkin kullanılmasının sağlanmasına ve toplumda israfın önlenmesi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

(16’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.12.2003 tarih ve 2003/1027 sayılı kararıyla aşağıdaki fıkra eklenmiştir)

Yoksulluğun azaltılması için; mikrokredi, mikrofinans, gıda bankacılığı ve eğitim faaliyetlerinde bulunur.

Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapılarak; hizmet içi eğitim, konferans ve seminer ile diğer eğitici programlar yoluyla, toplumun tasarruf ilkelerine uygun ve israf önleyici hayat tarzı içinde yaşayabilmelerini sağlamaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 4 - Vakfın gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımında kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak şartı ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü yazılı ve sözlü yayında bulunmaya, gazete, broşür, dergi çıkarmaya, radyo ve televizyon programları hazırlamaya, hazırlatmaya veya finanse etmeye, israfı önlemek maksadıyla, projeler geliştirmeye, yapmaya, yaptırmaya ve finanse etmeye veya ettirmeye, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için, faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, israfı önleme ile ilgili araştırmaları yapmak ve yaptırtmak üzere enstitü oluşturmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46’ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MALVARLIĞI :

Madde 5 – Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilen Ankara Altındağ 2. Bölge Bozkurt Mahallesi 6 nolu pafta, 2636 ada nolu ve 21 numaralı parselde M : 9 / 355 arsa paylı 14 nolu büroda Aziz AKGÜL lehine 6 milyar TL. değerindeki kat irtifakı ile Vakıflar Bankası’na vakıf adına bloke edilen 1.000 dolardır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI :

Madde 6 – Vakfın organları şunlardır;

a)Mütevelli Heyeti

b)Yönetim Kurulu

c)Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ :

Madde 7 – Vakfın Mütevelli Heyeti;

 • Prof. Dr. Aziz Akgül
 • E. Nedim Öztürk
 • Dr. Ahmet Kaya Bağ
 • Ülker Güzel
 • Halil Orhan

 Üyeler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından seçilen iki üye olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur.

 Yukarıda isimleri bulunan Mütevelli Heyet üyeleri kendi istekleri ile ayrılmadıklar takdirde, üyelikleri hayatları boyunca devam eder. Seçilen üyeler ise 2 yıllık süre için seçilirler.

 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

 Madde 8 – Mütevelli Heyet, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

a)Yönetim kurulunu seçmek,

b)Denetim Kurulunu seçmek,

c)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d)Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f)Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g)Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h)Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 Sayılı Kanunun uygulanmasını gösterir Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir. Mütevelli heyet başkanı Prof.Dr.Aziz AKGÜL olup, kendi isteğiyle ayrılmadığı takdirde başkanlık hayatı boyunca devam eder. Ayrılışından veya ölümünden sonra oğlu Halil Fatih AKGÜL Mütevelli Heyeti Başkanı olacaktır.         

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI :

Madde 9 – Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a)Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,

b)Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1 / 3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU :

Madde 10 – Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 (beş) asil ve 2 (iki ) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun kurucu üye veya mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu başkanı Prof.Dr.Aziz AKGÜL’dür. Başkan vekili ise E. Nedim Öztürk’dür. Yönetim kurulunun başkanı, başkanın yokluğunda başkan vekilidir. Başkan ve başkan vekili kendi arzularıyla ayrılmadıkları takdirde, başkanlık ve başkan vekilliği hayatları süresince devam eder. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan yardımcıları ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazeret olmadan arka arkaya 10 (on) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 (üç) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki sayılır. Alınan kararlar, noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Madde 11 – Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu :

a)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b)Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerek iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c)Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d)Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e)Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g)İlgili mevzuat hükümler çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h)Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur.

i)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

j)Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k)Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l)Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibra eder.

m)İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ :

Madde 12 – Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir.

VAKFA ÜYE KABULÜ :

Madde 13 – Vakıf üye alabilir. Üyeliğe alınmak için gerekli usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir.

DENETİM KURULU :

Madde 14 – Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca, 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından tasdik edildikten sonra, hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.   

HUZUR HAKKI :

Madde 15 – Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ :

Madde 16 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir :

a)Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,

b)Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,

c)İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklardan sağlanacak gelirler.      Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARFEDİLECEĞİ YERLER :

Madde 17 – Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan 903 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile bu kanunun uygulanmasını gösterir tüzüğün 37. maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık gelirlerinin % 20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, % 80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 18 – Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1 / 5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2 / 3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ :

Madde 19 –  (Ankara 26’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.09.2006 tarih ve 2006/276 sayılı kararıyla aşağıdaki fıkra eklenmiştir.)

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, mahkeme kararıyla benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Vakfın feshi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2 / 3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCUSU :

Madde 20 – Vakıf kurucusunun adı ve soyadı, ikametgahı ve uyruğu ile vakfa özgülediği mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

Prof.Dr.Aziz AKGÜL              Karaca Sokak     17 / 2 GOP / ANKARA    TC

(Ankara Altındağ 2. Bölge Bozkurt Mahallesi 6 nolu pafta, 2636 ada nolu ve 21 numaralı parselde M : 9 / 355 arsa paylı 14 nolu büroda Aziz AKGÜL lehine 6 milyar TL. değerindeki kat irtifakı ile Vakıflar Bankası’na bloke edilen 1.000 ABD doları)

VAKFIN FAALİYETLERİ :

Madde 21– (Ankara 7 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.09.2006 tarih ve 2006/307 sayılı kararıyla aşağıdaki madde eklenmiştir)

Vakfın amacını geçekleştirmeye yönelik olarak; emek, zaman ve maliyet israfının önlenmesi bilincinin toplumun her kesiminde geliştirilmesini sağlamak maksadıyla;

a)Değişik kurumlar ile müşterek veya tek başına israfı ve fakirliği azaltma çalışmaları ve projeleri yapar.

b)Vakfın amacı istikametinde; toplantı, konferans, resim sergileri, sanat etkinlikleri, sempozyum, kongre tertip eder.

c)İsrafı önleme ve  fakirliğin azaltılması bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere; CD, kaset, kitap, dergi ve broşür hazırlanması ve dağıtımını yapar.

d)Internet ortamında israfı önleme ve fakirliği azaltma istikametinde bilinçlendirme çalışmaları yapar.

e)Çocuklar ve gençler arasında israfı önleme ve fakirliği azaltma yarışmaları yapar

f)Fakirliğin ve israfın azaltılması maksadıyla; mikrokredi ile gıda bankacılığı ve giysi bankacılığı faaliyetlerini yapar.

g) Vakıfın gayesine uygun olarak, Vakıf her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde bulur. Bu bağlamda; kurslar, dershaneler, ve mesleki eğitim merkezleri açar, sertifika programları yapar ve uygular.

h)  İyi insan ve iyi vatandaş esasına dayalı olarak; İsrafın, suçun ve fakirliğin azaltılması bilincinin geliştirilerek toplumda yaygınlaştırılmasının mümkün olabileceği her düzeyde; okul-öncesi, ilköğretim ve lise seviyelerinde örgün veya yaygın eğitim yapabilecek okullar, yüksek okullar, yüksek öğretim kurumları, üniversite, enstitüler, kültür merkezleri, derslik, kitaplık, konferans merkezi, laboratuar, ve öğrenci yurdu yaptırır ve işletir.

i)    Diğer taraftan, tasarruf bilinciyle yetişmiş ancak maddi imkanları yetersiz başarılı çocuk ve gençlerin her seviyedeki eğitim ve öğrenimlerinin desteklenmesi amacıyla, karşılıklı veya karşılıksız burs verir.”

 (Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.10.2008 tarih ve E:2008/365, k:2008/335 sayılı kararıyla aşağıdaki madde eklenmiştir)

j)  Ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, eğitim ve spor amaçlı, çocuk ve gençlik programlarını, aynı amaca hizmet eden insanlarla, ulusal ve uluslararası kurumlar ve gençlik eğitim merkezleri ile birlikte; din, dil ve ırk ayırımı gözetmeden işbirliği içinde planlar, geliştirir ve destekler.

k)   Avrupa Birliği Gençlik Programları kapsamında,  Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Değişim Programları planlar ve  Proje hazırlar.

l)Ülkemizin kadın, genç, yaşlı, engelli ve imkanı kısıtlı nüfusunun;  girişimciliğinin, istihdamının ve eğitim seviyesinin arttırılmasının yanında, kendi kendilerine bir iş yapabilme becerilerinin kazandırılmasını gerçekleştirir.  Bu vesileyle kayıtlı istihdamın arttırılmasını sağlar.

m)Yaşam boyu öğrenme unsurlarının topluma kazandırılmasını sağlar. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, eğitim programları ve kurslar düzenler. Ulusal ve Uluslararası yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılır ve destek verir.

 Vakıfın Mütevelli Heyeti Üyeleri

 • Prof. Dr. Aziz Akgül, 22. Dönem Milletvekili ve işadamı
 • E. Nedim Öztürk, 23. Dönem Milletvekili ve işadamı
 • Dr. Ahmet Kaya Bağ, Spintek İletişim A.Ş. ve Ricon Mobile Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı
 • Ülker Güzel, 24.Dönem Milletvekili ve Eski Dış Ticaret Müsteşar  Yardımcısı
 • Halil Orhan, TGMP Genel Müdürü

Vakıfın Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Aziz Akgül, 22. Dönem Milletvekili
 • E. Nedim Öztürk, 23. Dönem Milletvekili
 • Dr. Ahmet Kaya Bağ, Spintek İletişim A.Ş. ve Ricon Mobile Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı
 • Halil Orhan, TGMP Genel Müdürü
 • Rabia Düşünal, TGMP Genel Müdür Yardımcısı